The Eruv is UP!
Eruv Information for:
Shabbat: Va’etchanan, Shabbat Nachamu
Friday: 15th of Menachem-Av 5782
August 12th 2022
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.