The Eruv is UP!

Eruv Information for:
Shabbat: Vayetze
Friday, 8th Kislev 5779
November 16th 2018
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.