The Eruv is UP!
Eruv Information for:
Shabbat Parashat Vayeshev (Mevarchim)
Friday: 22nd of Kislev 5782
November 26th 2021
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.