The Eruv is UP!
Eruv Information for:
Shabbat: Ekev
Friday: 17th Menachem-Av 5780
August 7th 2020
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.