The Eruv is UP!

Eruv Information for:
Shabbat: Va’etchanan – Nachamu
Friday: 15th Menachem-Av 5779
August 16th 2019
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.