The Eruv is UP!
Eruv Information for:
Shabbat: Ekev
Friday: 21st of Menachem-Av 5781
July 30th 2021
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.