The Eruv is UP!
Eruv Information for:
Shabbat: Vayetze
Friday: 11th of Kislev 5781
November 27th 2020
The Eruv is UP!

Shabbat Shalom

ERUV OF LOWER MERION, INC.